Školní družina

Školní družina  má ve školním roce 2017/18 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy. Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod. Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30 hod. V 7.40 hod. vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.  Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit. Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.